Natuurinclusieve woningbouw – ervenconcept Landgraaf – Onze Plek

Over dit project

Herontwikkelingsopgave Landgraaf

Aan de Europaweg Zuid 401 op de grens tussen Landgraaf en Kerkrade ligt het grondstuk van de voormalige sociale werkvoorziening van de Licom,
een kwekerij met kassencomplex en kantoren.
Het perceel in tegenwoordig eigendom van Libol B.V. een projectentiteit van CRA Vastgoed. Het perceel beidt kansen voor herontwikkeling na een langere periode van leegstand, verval, brand in 2012 en uiteindelijke sloop van de bestaande opstallen van het voormalige Licom Terrein.

De gemeente Landgraaf werkt op dit moment aan een shortlist met kansrijke locaties binnen haar gemeentegrenzen om de vraag naar nieuwbouwwoningen
in te vullen. Na jaren van krimpscenario ontstaat er momenteel een nieuwe realiteit met krapte op de woningmarkt. Door demografische ontwikkelingen is er vraag naar passende nieuwbouw. Passend binnen de vraag vanuit de doelgroepen, de betaalbaarheid, maar ook de randvoorwaarden vanuit ecologie, duurzaamheid en beeldkwaliteit.

Het plangebied leent zich als “natuur inclusief ervenconcept” voor de ontwikkeling voor woningen.

Met het schetsplan wordt aansluiting gezocht bij de bovenstaande randvoorwaarden en is er een eerste aanzet uitgewerkt volgens een kleinschalig ervenconcept ook
wel vaker in het Nedersaksisch deel van Nederland aangeduid als “noaberschap” of klein buurtschap. Gezien de landelijke beleidstrend dat steeds meer geënt is op de participatiesamenleving
en de druk die er ligt op de ecologie past dit soort andere invulling bij de tijdsgeest. In contact met je buurt en met de natuur.

Om te horen wat de bewoners en de doelgroepen in de buurt vinden van hun leefomgeving en hoe ze te toekomst zien is contact gezocht met de Meijongens van de groenstraat. Parallel aan een oproep vanuit het ministerie van OCW “Onze Plek” komen deze twee projecten samen en zijn wij als bureau uitgekozen door Platform Ontwerp NL om hier in gesprek te gaan.

Medio 2024 zal er vanuit het ministerie van OCW een publicatie volgen over dit initatief samen met 15 andere culturele identiteiten verspreid over Nederland.

Ontwerp en conceptontwikkeling:
Paul Hoppe Architect

Opdrachtgever:
CRA Vastgoed